Spilleregler

§ 1 Spilleregler

Der spilles efter DBUs regler med mindre andet fremgår af nedenstående.

§ 2 Spillere

Følgende spillere kan IKKE benyttes i ØOB´s turnering:

 1. Spillere, der på kampdagen er yngre end den for rækken gældende aldersgrænse.
  Dog kan der til spillere i 35, 40, 45, 50, 55 og 60 års rækkerne gives dispensation (se § 2 stk. 4)
 2. Vindes en kamp med en karantæneramt eller ulovlig spiller, vil point blive frataget vinderen og tildelt den eller de klubber, mod hvilke(n) den karantæneramte eller ulovlige spiller har deltaget.
 3. I ØOB turneringen er det tilladt at benytte spillere fra andre klubber under forudsætning af, at spilleren er registreret medlem i mindst én klub. En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække
  (aldersgruppe) i ØOB.
 4.  For dispensationerne under §2, stk. 4 gælder, at der til hver kamp kun må deltage det maximum antal dispensations spillere, der er anført.      
 5. Dispensationer:
 • I 30 års rækken er der ingen dispensationer
 • I 35 års rækken er det tilladt at 2 spillere, der er 30 år eller derover benyttes (11 mands)
 • I 40 års rækken  er det tilladt at 2 spillere, der er 35 år eller derover benyttes. (7 mands).
 • I 40 års rækken er det tilladt at 2 spillere, der er 35 år eller derover benyttes. (11 mands).
 • I 45 års rækken er det tilladt at 2 spillere der er 40 års eller derover benyttes (7 mands).
 • I 45 års rækken er det tilladt at 3 spillere, der er 40 år eller derover benyttes. (11 mands).
 • I 50 års rækken er det tilladt at 2 spillere, der er 45 år eller derover benyttes. (7-mands).
 • I 50 års rækken er det tilladt at 4 spillere, der er 45 år eller derover benyttes. (11-mands).
 • I 55 års rækken er det tilladt at 3 spillere, der er 50 år eller derover benyttes. (7 mands).
 • I 55 års rækken er det tilladt at 4 spillere, der er 50 år eller derover benyttes. (11-mands).
 • I 60 års rækken er det tilladt at 3 spillere, der er 55 år eller derover benyttes. (7-mands).
 • I 60 års rækken er det tilladt at 4 spillere, der er 55 år eller derover benyttes. (11 mands).
 • I 65 års rækken er det tilladt at 3 spillere der er 60 år eller derover benyttes. (7 mands).
 • I 65 års rækken er det tilladt at 2 spillere der er 63 år eller derover benyttes. (5 mands).

§ 3 Antal spillere

Der må benyttes 14 spillere i 11-mands kampe og 10 spillere i 7-mands kampe. Antallet af reservespillere skal meddeles dommeren før kampen. Reservespillerne kan indsættes under hele kampen. Udskiftningen skal ske fra midterlinjen på egen banehalvdel, når der er stop i spillet.

60.11
Ved afvikling af +60 årgangenes kampe kan der benyttes 15 spillere i 11-mands kampe

9:9 – se også DBU’s regelsæt
En 11-mands fodboldbane kan anvendes fra målfelt til målfelt og målene rykkes fra 11-mands banens mållinje til målfeltets linje, der bliver 9-mands banens mållinje.
Ved henvendelse til modstanderholdet senest 2 timer før kampstart kan det meddeles, at kampen spilles som 9:9 i stedet for 11:11.
Der må højest være 10 spillere på holdet der gerne vil spille 9:9.

Ekstra spiller på banen
(7 mands kampe) – når et hold kommer bagud med 3 mål må der indsættes en ekstra spiller. Kommer holdet senere i kampen bagud med mindre end 3 måls forskel, skal en spiller ud igen, men kan indtræde igen, hvis holdet på ny kommer bagud med 3 mål eller mere. Kommer holdet bagud med 6 mål eller mere, må der indtræde 2 ekstra spillere.

§ 4 Spilletid og placeringsregler

 1. Spilletiden er 2 x 30 minutter i 50, 55 og 60 års rækkerne. I de øvrige rækker er spilletiden 2 x 35 minutter. Dette gælder også i 7 mands rækkerne.
 2. Hvis to eller flere hold i de ordinære turneringskampe har opnået lige mange point, afgøres placeringen efter følgende modeller:

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe.

 1. Hvis et eller flere hold udebliver fra én af de ordinære turneringskampe, og to eller flere hold har opnået lige mange point, vil det/de hold, der er udeblevet fra en kamp, automatisk blive lavest placeret.

§ 5 Spilletider

 1. De planlagte spilletidspunkter kan kun undtagelsesvis fraviges.
 2. Hvis en klub velbegrundet ønsker en kamp udsat eller ændret, skal dette meddeles modstanderklubbens holdleder – minimum 10 dage før det fastsatte spilletidspunkt og af hjemmeklubbens kampfordeler ændres via Kluboffice når nyt tidspunkt er aftalt mll. holdlederne. Samtidig meddeles evt. flytning til ØOB´s puljeleder for den pågældende kamp.
 3. Modstanderklubben kan modsætte sig en udsættelse og gøre krav på at vinde uden kamp. Dog påhviler det begge klubber aktivt at medvirke til fastsættelse af nyt spilletidspunkt, idet det er en erklæret hensigt, at der i ØOB´s turnering så vidt muligt skal søges en sportslig afgørelse på kampene.
 4. Hvis en klub efter bestyrelsens vurdering modarbejder denne hensigt eller ikke tager ovennævnte initiativer, er bestyrelsen bemyndiget til enten at fastsætte nyt spilletidspunkt eller at dømme klubben som taber af kampen.
 5. Den klub, der ønsker en kamp udsat, eller som udebliver fra en kamp, afholder eventuelle dommerudgifter vedrørende den ikke spillede kamp.
 6. Alle eventuelt udsatte kampe i A-puljerne om det Østjyske Oldboys Mesterskab, skal være afviklet inden den sidste fastsatte spillerunde.
 7. Forårets kampe har kampstart kl. 19.00.
 8. Efterårets kampe i august måned har kampstart kl. 19.00. De 2 første spillerunder i september måned har kampstart kl. 18.30 og de resterende kampe i september og oktober har kampstart kl. 18.00.
 9. Klubberne kan selv indbyrdes aftale andre spilletidspunkter, men skal være enige, ellers er ovenstående gældende, dog med undtagelse af § 5 stk. 6, hvor der ikke må ske ændringer.
 10. I puljerne 30, 40, 50 og 60 års spilles kampene om onsdagen – og i puljerne 35, 45, 55 og 65 spilles kampene om mandagen
 11. Alle kampene i 7 mands rækken afvikles om mandagen.
  Fra 23/24 turneringen udgår paragraf 11
 12. Turneringen starter om efteråret og afsluttes om foråret.

§ 6 Dommere

Dommere til kampe i ØOB´s turnering påsættes automatisk. Hvis der ændres på tidspunkter, grundet flytninger, aflysninger eller andet, er det hjemmeklubben, der har ansvaret for dommerpåsætning. Flytninger foretages af hjemmeklubbens kampfordeler via Kluboffice.

Der sker automatisk dommerafregning via månedsregning fra DBU Jylland.

§ 7 Spilledragt

I tilfælde af samme trøjefarve, er det udeholdet, der skal ændre trøjefarve. Udeholdet skal holde sig orienteret om eventuelt trøjesammenfald.

§ 8 Indberetning af kampresultat

Hjemmeholdet skal indrapportere kampens resultat straks efter kampens afslutning. Dette gøres ved at downloade DBU app og taste resultat ind via app’en.

§ 9 Advarsler, udvisninger, karantæner og disciplinærsager

 1. Udvisninger, der udløser karantæne, vil fremover blive meddelt til klubbernes kampfordeler via E-mail, og kan ses på DBU Jyllands hjemmeside under de respektive klubber.
 2. Protester og disciplinærsager vil blive behandlet af ØOB´s og DBU’s disciplinærudvalg.
 3. I disciplinærsager skal der indsendes skriftlig redegørelse fra klubben (hvor spiller eller leder er aktiv), til ØOB´s bestyrelse.
 4. Spillere eller ledere, der er impliceret i en disciplinærsag, kan ikke deltage i kampe før ØOB´s bestyrelse har behandlet sagen.
 5. Advarsler i 7 mands kampe udløser 5 minutters udvisning – holdet er i samme periode reduceret med en spiller. Advarsler i 11 mands kampe udløser 10 minutters udvisning – holdet er i samme periode reduceret med en spiller.
 6. Bøde for udeblivelse/afbud til de afsluttende og afgørende kampe. Hold der udebliver eller melder afbud til de afsluttende 3 kampe i turneringen tildeles en bøde.
  Ved udeblivelse: 1000,- kr. pr. kamp
  Med afbud: 500,- kr. pr. kamp
  Bøde for udtrækning af hold i igangværende turnering: 750,- kr. pr. hold.

§ 10 Pokaler

 1. A-puljerne spiller i foråret om det Østjyske Oldboys Mesterskab.
 2. Vinderne modtager pokal og diplom.
 3. Kredsvindere modtager diplom.

§ 11 Udstyr

 1. Der skal benyttes fodboldstøvler eller fodboldsko med knopper.
 2. Der skal benyttes benskinner.

§ 12 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ved generalforsamlingen forudsættes hver klub repræsenteret med mindst én repræsentant. Tilmelding af klub/hold EFTER Generalforsamlingen kan foretages mod betaling af ekstragebyr. Én repræsentant fra hver klub har stemmeret, og én repræsentant fra hvert hold har taleret.
 3. Meddelelse om mødetidspunkt og dagsorden skal være udsendt mindst 3 uger før generalforsamlingen, og der udsendes senest 3 dage før generalforsamlingen en påmindelse til alle klubber.

§ 13 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5-7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 2-3 udvalgsmedlemmer.
 2. Udadtil tegnes ØOB af kasserer og formand, som dermed har fuldmagt til ØOB’s konti.
 3. På valg på lige år er 3-4 medlemmer og på ulige år 2-3 medlemmer.
 4. Suppleant til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 5. Revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 6. Revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 7. Bestyrelsen fastsætter kontingent pr. hold. Kontingentet betales senest 14 dg. før generalforsamlingen.
 8. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Den 22. marts 2023